19. februar 2019

BABYMOON “sidste rejsen uden baby” – gode råd

Babymoon

BABYMOON “sidste rejsen uden baby” – gode råd

Halvvejs inde i graviditeten var det hurtigt at mærke panikken, fra snart at gå fra 2 til 3 sprede, sig ud i hver en fiber af ens krop.

Simon og jeg har altid elsket at rejse og opleve så meget så muligt når vi var afsted, så det blev ret hurtigt klart for mig, at vi måtte have booket en babymoon inden Rumle meldte sin ankomst.

Når man nu gerne vil rejse som gravid er der en pokkers masse forholdsregler man bliver nødt til at tage, dels fordi man ikke kan holde til det samme som da man ikke var gravid og dels fordi flyselskaberne også har regler for at rejse med gravide.

Halfway through the pregnancy I began to feel the panic. Soon we would be 3 instead of two.

Simon and I had always loved to trave and it soon became clear we needed to book a babymoon before Rumle arrived.

When you now want to travel as a pregnant, there is a damn lot of precautions you need to take, partly because you can’t do the same things as when you weren’t pregnant and partly because the airlines also have rules for pregnant women.

 

Forholdsregler du skal tage inden du booker din babymoon:

Tidspunkt i graviditeten:
De fleste gravide har det bedst i andet trimester så book der. Her gar den værste “morgenkvalme” lagt sig og ens krop har ikke nået et overdimensioneret stadie endnu. Jeg selv bookede da jeg var i uge 29.

Destination:
Langt væk er en rigtig dårlig ide, i hvert fald hvis du rejser senere end uge 25. Vores babymoon lå i min uge 31 og jeg havde ikke klaret et flyvetur længere end de 3 timer vores tog. Vi endte med at rejse til Kreta men havde mange destinationer oppe og vende.

Temperatur:
Når man er gravid har man en dejlig naturlig indre varme, så en destination med 30+ grader er ikke den bedste ide.

Zika:
En del lande har eller har haft udbrud af Zika virus. Tjek om det land du overvejer at rejse til er et af dem og i så fald: hold dig langt væk. Link til hjemmesiden finder du her.

Terræn:
Lad være med at vælge et sted hvor du skal gå op og ned af klipper og trapper. Vi overvejede Santorini men hoppede hurtigt fra ideen igen, da jeg må erkende at som 31 uger gravid, dur det bare ikke med for mange anstregelser. Man bliver hurtigt træt og udkørt.

Flyselskabets regler:
 De fleste flyselskaber vil ikke lade dig flyve uden en lægeerklæring efter din 26’ende uge. Så tjek op på det.

Sædevalg:
Book gangsædet så du har mulighed for at komme på toilettet så ofte som du ønsker, uden at føle dig til besvær.  Og husk du ikke må sidde ved nødudgangen.

Vandrejournal:
Husk den! Jeg har et venner-par som var tæt på at blive nægtet adgang til flyet hjem, da de ikke havde vandrejournalen med og derved ikke kunne bevise ”hvor” gravide de var. Derudover er en god at have, skulle du gå i fødsel.

Hospital:
Husk at tjekke jeres destinations hospitalsforhold og lav en nødplan hvis nu fødslen skulle gå i gang.

Snacks:
Som gravid kan sulten melde sig fra det ene sekund til det andet. Og det kan blive Helvede på jord, hvis ikke man får en nød LIGE NU. Derudover, når man ér på farten, er det sket ikke så nemt at finde noget at spise og slet ikke noget som er sundt. Så derfor: husk at pakke snacks!

Mad:
Hold dig fra alt som er råt. Parmaskinke, rå fisk, bløde oste. Det er ikke værd at tage chancen og slet ikke når du er langt væk hjemmefra .

Hold gang i blodet:
Køb et par kompressions strømper uanset længde af tranport. Det er vigtigt at få blodet fra benene sendt tilbage i kroppen.  Lad være at krydse benene, hold fødderne højt så meget så muligt og bevæg dem lidt hele tiden.

Skru op for luksus’en og romantikken:
For pokker, det er jeres sidste tur sammen….alene. Selvfølgelig kan I rejse igen uden en baby, men der går nok et par år før I overhovedet har lyst til at efterlade jeres lille guldklump derhjemme.

Slap af og NYD HINANDEN:
Der går lang tid før I kan sove længe og nyde hinanden uforstyrret, når først baby er ankommet. Så husk at slappe af og nyde hinanden. Og ikke mindst nyd den fantastiske følelse som det nu engang er at være gravid.

English

Precautions before booking:

Time:
Most pregnant women feel the best in their second trimester – so book there. The worst “morning sickness” has gone and the body has not reached an oversized stage yet. I booked when I was in week 29.

Destination:
Far away is a really bad idea, at least if you travel later than your 25th week. Our babymoon was in my week 31 and I would not have lastet more than the 3 hour flight. We ended up traveling to Crete after discussing several destinations.

Temperature:
When you are pregnant you have a natural inner heat, so a destination with 30+ celcius degrees is not the best idea.

Zika:
Some countries have or have had outbreaks of Zika virus. Check if the country you are considering traveling to is one of them and if so: stay far away. 

Terrain:
Don’t choose a place where you have to walk up and down rocks and stairs. We considered Santorini but quickly forgot the idea again as I have to admit that as 31 weeks pregnant, your just tired and you quickly get exhausted.

Airline rules:
Most airlines will not let you fly without a medical certificate after your 26th week. So check that out.

Seat selection:
Book the ailes so you have the opportunity to get to the toilet as often as you want, without feeling any hassle. And remember you can’t sit at the emergency exit for safety reasons.

Birth Journal:
Remember it! I know a couple who were close to being denied access to the plane back home, as they did not have the journal  and were unable to prove “how” pregnant she was. In addition, it’s good to have, should you go into labour.

Hospital:
Remember to check hospital conditions your at your destination and make an emergency plan if the birth should begin.

Snacks:
Bring ’em! As a pregnant, hunger can emerge from one second to another. And it can be hell on earth if you don’t get an food right now. In addition, when you are on the go, finding something to eat and something that is healthy is not so easy. Therefore: remember to pack snacks!

Food:
Stay away from anything that is raw. Parma-ham, raw fish, soft cheeses. It is not worth taking the risk and definitely not when your far away from home.

Keep your blood running:
Purchase a pair of compression stockings regardless the length of transport. It is important to get the blood from the legs sent back into the body. Don’t cross your legs, keep your feet high as much as possible and move them a bit all the time.

Turn up the luxury and romance:
Goddamn, it’s your last trip together …. alone. Of course you can travel again without a baby, but it will probably take a few years before you even want to leave your little gold nugget at home.

Relax and ENJOY EACHOTHER:
It will be a long time before you can sleep in and enjoy eachother undisturbed once the baby has arrived. So remember to relax and enjoy each other. And never the less; enjoy the amazing feeling it truly is to be pregnant.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *